Zasady Gry


Warunki Usługi „Wygraj Znami" i związanej z nią Promocji „Wygraj Znami"

I. Usługodawca dostarczający usługę Wygraj Znami i organizator związanej z nią promocji Wygraj Znami (dalej „Promocja” lub „Gra”):

Telemedia Holding Kft., spółka zarejestrowana na Węgry z siedzibą pod adresem 1012 Budapest, Márvány u. 17. Numer rejestrowy spółki: 01-09-962705, NIP: HU12354454 (dalej: „Usługodawca” lub „Organizator”).

II. Usługa Wygraj Znami

2.1 Usługa Wygraj Znami (dalej „Usługa”) zachęca do uczestnictwa w polskim Lotto przez podawanie użytkownikom rekomendacji, na które liczby postawić. Usługa rekomenduje sześć liczb z przedziału 1-49.

2.2 Usługę można nabyć całodobowo przez 7 dni w tygodniu poprzez wybranie numeru telefonicznego o podwyższonej opłacie premium 704 304 333 (dalej „Numer Telefonu”). W przypadku płatności za pomocą połączenia z opłatą premium, Numery Rekomendowane są odsłuchiwane w trakcie połączenia, przy czym mogą one być również wyświetlone na Stronie Internetowej po wpisaniu numeru telefonu i terminu odbytego połączenia. Koszt Usługi wynosi 3,92 PLN z VAT i pokrywany jest poprzez dokonanie opłaty za połączenie. Przy każdym połączeniu z numerem premium osoba telefonująca kupuje Usługę, tj. 6 liczb rekomendowanych do zakładów Lotto. Koszt każdego połączenia płatny jest jako cena Usługi, przy czym każde połączenie wykazywane jest odpowiednio na bilingu.

2.3. Dla uniknięcia wątpliwości, Usługodawca rekomenduje wyłącznie liczby, na które zaleca postawić w polskich zakładach Lotto, a korzystanie z Usługi nie oznacza automatycznego udziału w polskich zakładach Lotto. Usługodawca nie sprzedaje kuponów Lotto; kupujący musi je nabyć niezależnie i postawić na Rekomendowane Liczby uzyskane w ramach Usługi.

III. Cel i okres trwania Promocji

3.1. Celem Promocji jest promowanie Usługi Wygraj Znami polegającej na rekomendowaniu numerów do zakładów Lotto, a także zachęcanie do kupowania tej Usługi.

3.2. Promocja składa się z serii programów telewizyjnych (zwanych dalej łącznie „Programami”, lub każdy z osobna „Programem”).

3.3. Promocja rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r., a kończy 31 grudnia 2018 r.. Udział w Grze odbywa się w trakcie i za pośrednictwem programów telewizyjnych (programy telezakupowe) (dalej „Program Telewizyjny”), które zapowiadane są na kanale (kanałach) telewizyjnych (dalej „Kanał Telewizyjny”).

3.4. Przewidywane terminy nadawania Programu oraz kanały telewizyjne, na których będzie on nadawany publikowane będą na stronie internetowej Usługi www.wygrajznami.pl i na stronie internetowej Kanału Telewizyjnego. Terminy nadawania Programu oraz stacje nadawcze, systemy kablowe i systemy satelitarne, za pomocą których będzie on nadawany mogą się różnić w zależności od lokalizacji odbiorców. Terminy nadawania Programu należy sprawdzać w lokalnych informatorach o programach telewizyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu nadawania Programu, przy czym zmiany takie podawane będą na wyżej wymienionych platformach.

3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub zakończenia Promocji. Organizator powiadomi wówczas uczestników za pomocą wyżej wymienionych platform o zawieszeniu /zakończeniu Promocji w ten sam sposób, w jaki Promocja została ogłoszona. Zawieszenie lub zakończenie Promocji nie ma wpływu na zobowiązania płatnicze Organizatora wynikające z wygranych uczestników, jakie miały miejsce przez zawieszeniem/zakończeniem Promocji.

IV. Warunki udziału w Grze

4.0 Wszystkie instrukcje oraz informacje o nagrodach publikowane przez Organizatora w trakcie trwania Promocji stanowią część niniejszych Warunków.

4.1. Promocja otwarta jest wyłącznie dla osób legalnie zamieszkujących i fizycznie przebywających w Polsce do których nie mają zastosowania postanowienia punktu 4.7 i które podczas uczestnictwa w promocji mają ukończone 18 lat, są w pełni władz umysłowych i które podczas Promocji:

- posiadają abonament telefoniczny lub kartę typu pre-paid umożliwiające wykonywanie połączeń telefonicznych na numery premium;

- wykonają połączenie telefoniczne na numer premium z widocznego numeru telefonu (numer telefonu osoby wykonującej połączenie nie może być ukryty) kupując w ten sposób numery rekomendowane do zakładów Lotto składające się z 6 liczb;

- z tego samego numeru telefonu, podczas nadawania Programu Telewizyjnego na żywo, zadzwonią na podany w Programie Telewizyjnym numer telefonu premium, uzyskując w ten sposób dodatkową premię w postaci uczestnictwa w Programie Telewizyjnym na żywo,

- są w stanie udowodnić, że są osobą opłacającą faktury za numer telefonu, z którego wykonane zostało połączenie,

(dalej “Osoba Telefonująca”)

i które w ten sposób, zgodnie z warunkami procedury selekcji opisanymi w punkcie VI., zgłosiły się do Promocji (dalej „Zgłoszenie”) stając się w ten sposób graczem (dalej „Gracz” lub „Nabywca”).

4.2. Kupując Usługę za pomocą karty kredytowej lub debetowej, przez wykonanie lub zainicjowanie połączenia telefonicznego na numer premium, lub przez uczestnictwo za pośrednictwem opcji bez konieczności zakupu, Gracz potwierdza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującymi Warunkami i postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności i wyraża na nie zgodę.

4.3. Telefon biura obsługi klienta o numerze 224 795 900 (opłata za połączenie według normalnych stawek) jest dostępny całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Z postanowieniami Polityki Prywatności można zapoznać się na stronie internetowej www.wygrajznami.pl/polityka-prywatnosci/

4.4. Cena usługi, koszt wykonania połączenia telefonicznego premium wynosi 3,92 PLN z VAT za jedno połączenie (wliczając z VAT). Koszt połączenia lub cena Usługi jest stale wyświetlany w Programie Telewizyjnym, łącznie z numerem telefonu (o podwyższonej opłacie premium) służącym do uczestnictwa w Programie Telewizyjnym, a także numerem telefonu (o opłacie według normalnych stawek) dla celów informacyjnych i obsługi klienta. Cena Usługi lub koszt połączenia zawiera podatek VAT.

4.5. Organizator ma prawo zmienić numer telefonu premium. Planowane zmiany będą podawane przez Organizatora z góry poza czasem trwania Programu Telewizyjnego, na tych samych warunkach i na wyżej wymienionych platformach.

4.6. Prawo do uczestnictwa w Grze wygrywa jedynie nabywca, który kupi Usługę podczas nadawania programu na żywo lub skorzysta z opcji bez konieczności zakupu i który spełnia wszystkie wyszczególnione wcześniej warunki i dobrowolnie weźmie udział w Grze . Zakup dokonany poza czasem trwania Programu Telewizyjnego (nawet na krótko przed jego rozpoczęciem lub wkrótce po jego zakończeniu) nie gwarantuje prawa do uczestnictwa w Grze. Również zakup dokonany podczas powtórki Programu Telewizyjnego nie daje prawa do uczestnictwa w Grze.

4.7. Pracownicy Organizatora, Producenta Programu, stacji lub kanałów telewizyjnych, na których nadawana będzie Promocja („Nadawcy”), operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, ich rodzice, jednostki zależne i stowarzyszone, agencje, przedstawiciele, agencje reklamowe i promocyjne, lub wszelkie powiązane z nimi osoby prawne lub ich agencje powiązane z Promocją, członkowie najbliższej rodziny i/lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym wymienionych pracowników, a także wszelkie osoby, których dostęp do Promocji został zakończony lub zawieszony przez Organizatora (dalej łącznie „Strony Wyłączone”) nie kwalifikują się do uczestnictwa.

4.8. Zakup Usługi sam w sobie nie oznacza uczestnictwa w Grze, ani że osoba telefonująca , zostanie automatycznie połączona z Programem Telewizyjnym nadawanym na żywo); oznacza on raczej, że Gracz uzyskuje premię, a tym samym szansę na wygraną dzięki uczestnictwu w Grze. Zasady uczestnictwa Graczy w Programie Telewizyjnym przedstawione są w punkcie VI.

V. Programy

5.1. Każdy Program składa się z serii gier, zagadek, łamigłówek, quizów wiedzy ogólnej oraz pytań sprawdzających umiejętności (dalej łącznie „Zagadki” i pojedynczo „Zagadka”), o których rozwiązanie Gracze będą proszeni w trakcie Programu przez podanie prawidłowej odpowiedzi na Zagadkę (dalej łącznie „Pytania” i pojedynczo „Pytanie”). Zagadka zapowiadana będzie w reklamie poprzedzającej Program, a zgłoszenia przyjmuje się od momentu zapowiedzenia Zagadki. Ilości i czas trwania Zagadek w trakcie każdego Programu ustalane będą przez Organizatora według jego wyłącznego uznania.

Zagadki, w tym ich rodzaj, treść, liczba i czas trwania, ustalane są wyłącznie przez Organizatora.

VI. Uczestnictwo Graczy w Programie Telewizyjnym

6.1.. W Programie Telewizyjnym bierze udział Gracz, który zadzwoni celem nabycia usługi i zostanie połączony z programem na żywo (zwany dalej „Graczem Połączonym).

6.2. Gracz Połączony musi odpowiedzieć na Pytanie na żywo na antenie.

6.3. Jeżeli odpowiedź udzielona przez Gracza Połączonego jest prawidłowa (dalej „Zwycięzca”), wówczas Gracz Połączony wygrywa nagrodę oferowaną przez Organizatora (dalej „Nagroda”) i może od razu wziąć udział w grze premiowej, jeżeli w tracie trwania Gry prowadzący zapowiedział i zaoferował nagrodę premiową.

6.4. Jeżeli odpowiedź udzielona przez Gracza Połączonego jest nieprawidłowa, wówczas następuje połączenie z następnym Graczem i opisana procedura jest powtarzana do czasu zakończenia Programu Telewizyjnego. Organizator może zadać nowemu Połączonemu Graczowi Pytanie, które nie zostało rozstrzygnięte, lub też nowe Pytanie.

6.5 O prawidłowości sposobu i treści odpowiedzi na Pytania decyduje wyłącznie Organizator. W przypadku dyskusji lub sporów dotyczących jakiegokolwiek aspektu Gry, w tym sposobu jej prowadzenia i prawidłowości zadania, decyzja Organizatora jest ostateczna i wiążąca dla Gracza. Wszelkie instrukcje podane przez prezentera w trakcie Programu Telewizyjnego, jak również instrukcje w zakresie uczestnictwa i/lub informacje o nagrodach podane w trakcie programu stają się integralną częścią niniejszych Warunków.

6.6. Nagroda, tj. kwota pieniężna oferowana jako nagroda, wyświetlana będzie na ekranie wraz z Pytaniem. Jeżeli Pytanie nie zostanie rozstrzygnięte w przewidzianym czasie – przy czym czas ustala Organizator, podobnie jak w poprzednich przypadkach – wówczas nagroda nie zostaje przyznana. Jeżeli w trakcie nadawania Programu Telewizyjnego żadne pytanie nie zostanie prawidłowo rozstrzygnięte przez żadnego z Graczy, wówczas żadna nagroda nie zostanie przyznana w trakcie takiego Programu Telewizyjnego.

6.7 Cena wyświetlana na ekranie w trakcie nadawania Programu Telewizyjnego jest kwotą brutto. Kwota gotówki pozostała po potrąceniu z kwoty brutto wszelkich podatków i opłat przewidzianych stosownymi przepisami prawa, zostanie wypłacona Zwycięzcy.

6.8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek usterki techniczne sieci, linii telefonicznych lub jakości transmisji głosu mające negatywny wpływ na połączenie lub uniemożliwiające połączenie Gracza Połączonego ze studio, a tym samym uniemożliwiające Graczowi udział w Grze w sposób odpowiadający standardom jakości technicznej Programu Telewizyjnego.

VII. Inne warunki otrzymania Nagrody

7.1. Zwycięzcy będą powiadamiani o wygranej na antenie i telefonicznie, a na stronie internetowej Wygraj Znami www.wygrajznami.pl zamieszczone będą ich imiona oraz miejscowość. Organizator sprawdzi tożsamość Zwycięzcy po udzieleniu przez niego prawidłowej odpowiedzi na Pytanie lub Pytanie Premiowe. Zwycięzca będzie musiał podać swoje pełne imię i nazwisko, adres, numer NIP, rachunek bankowy oraz dodatkowe informacje konieczne do sprawdzenia jego tożsamości i wypłacenia Nagrody. Na żądanie Zwycięzca musi również udowodnić, że jest właścicielem karty wykorzystanej do nabycia Usługi lub abonentem numeru telefonu, za pomocą którego Zwycięzca nabył Usługę i uczestniczył w Promocji (dalej „Dowody”). Jeżeli nie da się sprawdzić tożsamości Zwycięzcy lub jeżeli Zwycięzca odmawia podania danych lub ich części i/lub jeżeli nie ma Dowodów, automatycznie skutkuje to utratą prawa do odebrania Nagrody.

7.2. Organizator nagra rozmowę telefoniczną i zachowa dane osobowe Zwycięzcy przez okres, jaki przewidywany jest w obecnie obowiązujących warunkach i Polityce Prywatności, a Zwycięzca przyjmuje to do wiadomości i wyraża na to zgodę. Nagroda nie może być przeniesiona na żadną stronę trzecią.

7.3. Wypłata dokonana zostanie wyłącznie Zwycięzcy po podaniu przez niego prawidłowej odpowiedzi. Nagroda nie może być przekazana innej osobie działającej w zastępstwie, scedowana na inną osobę lub przeniesiona na inną osobę.
Organizator wypłaci nagrodę przelewem bankowym w ciągu 30 dni od otrzymania wypełnionego i podpisanego przez Zwycięzcą formularza zawierającego jego dane osobowe. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli wypłata nagrody nie powiedzie się lub jest niemożliwa z powodu nieprawidłowego przekazania danych osobowych przez Zwycięzcę lub błędów zawartych w danych osobowych.

7.4. Do skutecznego odebrania nagrody (za pomocą przelewu bankowego lub wypłaty gotówki), konieczna jest współpraca Zwycięzcy. Jeżeli Zwycięzca nie wywiąże się z obowiązku współpracy i wskutek tego Nagroda nie będzie mogła zostać przekazana, Organizator nie może być obwiniany za taką okoliczność. Jeżeli po trzech wykonanych przez Organizatora próbach nie uda się skontaktować ze Zwycięzcą i jeżeli Zwycięzca nie skontaktuje się z obsługą klienta w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty programu w trakcie którego wygrał Nagrodę, wówczas Zwycięzca traci prawo do odebrania Nagrody.

7.5. W przypadku kontrowersji lub wątpliwości dotyczących osoby Zwycięzcy, za Zwycięzcę uznaje się osobę, która jest prawowitym właścicielem numeru telefonu i jest w stanie udowodnić ten fakt.

7.6. Kwota wypłaty dokonywanej przez Organizatora na rzecz Zwycięzcy jest kwotą pomniejszoną o należne podatki oraz inne przewidziane prawem opłaty. Potrącone kwoty odprowadzane są przez Organizatora do organów podatkowych. Prócz obowiązku wypłaty Nagrody na rzecz Zwycięzcy oraz odprowadzenia podatków i innych opłat do organów podatkowych, na Organizatorze nie ciążą żadne inne zobowiązania. Organizator pokrywa koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego, nie może być natomiast obciążony żadnymi innymi kosztami.

7.7 Gracz, członkowie jego rodziny, lub osoby zamieszkujące z nim wspólnie w tym samym gospodarstwie domowym, mogą wygrać maksymalnie trzy razy w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od kanału telewizyjnego, na którym była lub jest transmitowana Promocja. W przypadku większej ilości wygranych w ciągu miesiąca, Zwycięzca nie kwalifikuje się do otrzymania Nagrody.

7.8. Jeżeli zwycięzcą jednej z nagród jest osoba o ograniczonej wydolności fizycznej, osoba taka ma prawo odebrać nagrodę korzystając z pomocy swojego rodzica lub opiekuna prawnego , przy czym wówczas taki rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest podpisać oświadczenie, na podstawie którego Organizator zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu przyznania nagrody, jak również z płatności wszelkich roszczeń odszkodowawczych związanych z taką nagrodą.

VIII. Warunki ogólne

8.1. Gracze bezwarunkowo przyjmują niniejsze Warunki oraz decyzje Organizatora i zobowiązują się uznawać je za wiążące. We wszelkich sprawach związanych z Grą decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i wiążący. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu promocji, uczestnictwa i szans na uczestnictwo w Grze. Organizator zobowiązuje się do podania takich zmian konsumentom w podobny sposób, w jaki Promocja została ogłoszona.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z danej Promocji i wszelkich przyszłych promocji, pozbawiając w ten sposób szansy na udział w Grze, konsumenta który:

• nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji lub nie spełnia wyżej wymienionych warunków wymaganych, by stać się Graczem;
• podał błędne dane osobowe lub dane osobowe osoby trzeciej;
• nie jest w stanie udowodnić, że jest właścicielem karty, za pomocą której dokonano zakupu, lub numeru telefonu, z którego wykonano połączenie, bądź który został podany podczas Zgłoszenia;
• narusza warunki i/lub manipuluje Usługą i/lub Grą, lub jest o to podejrzany (w tym używa dowolnej technologii, dzięki której staje się Graczem i/lub uzyskuje szansę na stanie się Graczem bez zakupu Usługi lub uczestnictwa w opcji bez konieczności zakupu);
• będąc Graczem, podczas połączenia z Programem Telewizyjnym na żywo, nie podaje rozwiązania lub nie odpowiada na pytania prezentera;
• przejawia zachowania, które nie mogą być pokazywane w trakcie transmisji programu telewizyjnego, lub które stanowią naruszenie przepisów prawa.

W przypadkach opisanych w punkcie trzecim i czwartym powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia konsumenta z korzystania z Usługi. Jeżeli postępowanie konsumenta spowoduje jakiekolwiek szkody lub nosi znamiona przestępstwa, Organizator może domagać się odszkodowania w postępowaniu cywilnym lub złożyć doniesienie do właściwych władz.

IX. Ochrona danych osobowych

9.1. Organizator ujawni imiona i nazwiska zwycięzców, ich adresy, o ile je podano, oraz wygrane nagrody na stronie internetowej www.wygrajznami.pl.

9.2. Przez uczestnictwo w Promocji, każda osoba, która nabyła Usługę lub która skorzystała z opcji bez konieczności zakupu, wyraża wyraźną i jednoznaczną zgodę na:

- gromadzenie i wykorzystywanie przez Organizatora danych osobowych podanych mu na potrzeby wzięcia udziału w Programie Telewizyjnym i przyznania nagród. Gracze podają swój numer telefonu komórkowego, a zwycięzcy dodatkowo podają swoje pełne imię i nazwisko, pełny adres, NIP oraz numer dowodu tożsamości wraz z datą jego wydania i organem wydającym;

- przechowywanie wymienionych danych osobowych oraz ich wykorzystywanie w celach innych, niż wyżej wymienione, tj. w celach reklamowych, marketingowych, dziennikarskich, medialnych, statystycznych oraz dostawy towarów i usług.

9.3. Organizator informuje Graczy, że mają prawo w dowolnym czasie, bez opłat i bez podania przyczyny, nie zgodzić się, by dane osobowe podane przez nich na potrzeby udziału w Promocji były przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego przez Telemedia Holding Kft. lub ujawnione stronom trzecim w takich samych celach.

9.4. Organizator informuje Graczy, że w celu wykonania powyższych praw mogą zwrócić się z pisemnym, opatrzonym datą i podpisem żądaniem przesłanym Organizatorowi, na następujący adres: 1012 Budapest, Márvány u. 17., Węgry; telefon: 03 1 824 2148. Informuje się ich również, że uznaje się przysługujące im uprawnienia do odwołania się do środków prawnych.

X. Zwolnienie z odpowiedzialności

10.1. Organizator i Strony Wyłączone nie są odpowiedzialne i nie będą ponosić odpowiedzialności za: (i) spóźnione, zgubione, opóźnione, uszkodzone, mylnie wysłane, nieprawidłowe, niepełne, niespełniające warunków i nieczytelne zgłoszenia; (ii) awarie lub zakłócenia urządzeń telefonicznych, elektronicznych, sprzętu, oprogramowania, sieci, Internetu lub komputerów; (iii) błędy w transmisji, systemach komputerowych i liniach telefonicznych, awarie sprzętu i oprogramowania oraz inne błędy, awarie, przerwane połączenia komputerowe lub telefoniczne zarówno z przyczyn ludzkich, jak i technicznych; (iv) wszelkie okoliczności będące skutkiem zdarzeń, na które Organizator nie ma wpływu, a które mogą powodować zakłócenia lub przerwanie Promocji; (v) jakiekolwiek urazy, straty lub szkody doznane lub poniesione z powodu Nagrody lub wskutek jej przyjęcia, posiadania, wykorzystywania lub niewłaściwego wykorzystywania, a także wskutek uczestnictwa w Promocji lub jakiejkolwiek szkody na systemie komputerowym lub telefonie komórkowym Gracza spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio wejściem na stronę internetową; lub (vi) wszelkie błędy popełnione w druku, typografii lub na antenie w jakichkolwiek materiałach związanych z niniejszymi
Warunkami lub Grami ogólnie. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zmiany lub zakończenia dowolnej trwającej gry i do nieprzyznania nagród, według swojego wyłącznego uznania, w przypadku wystąpienia wirusa komputerowego, nieuprawnionej interwencji, bądź awarii technicznej lub systemowej zakłócającej zarządzanie Grą lub jej sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Organizator i Strony Wyłączone nie przyjmują żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód lub uszkodzeń na komputerze uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby w związku lub wskutek wprowadzania lub ściągania materiałów lub oprogramowania związanych z niniejszą Promocją. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do zakłócenia lub przerwania prowadzenia Promocji (w tym z powodu wandalizmu, awarii sieci energetycznej, klęski żywiołowej, siły wyższej, niepokojów społecznych, strajków, usterek lub wirusów komputerowych, dostępu osób niepowołanych lub awarii technicznych), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zakończenia, zmiany, zawieszenia lub ponownego rozpoczęcia Promocji, pod warunkiem uzyskania zezwolenia ze strony władz, które wydały zezwolenie na jej prowadzenie. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu: (i) błędów, zaniedbań, zakłóceń lub opóźnień w łączności lub transmisji informacji, w tym wiadomości SMS wysłanych do (lub przez) Organizatora lub jakiegokolwiek Konsumenta , niezależnie od tego, czy były one spowodowane problemami w sieciach lub na łączach, w systemach komputerowych, po stronie dostawców oprogramowania lub Internetu, przeciążeniami na łączach operatorów lub jakimikolwiek innymi przyczynami; (ii) kradzieży, zniszczenia, nieuprawnionego dostępu lub zmiany takich przekazów; (iii) wszelkich problemów technicznych lub usterek systemów komputerowych i innego sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia Konkursów; lub (iv) nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, jakie mogły zostać podane w trakcie zarządzania Promocją (w wyniku jednej z wyżej podanych przyczyn lub z innych powodów). W pełnym dozwolonym prawem zakresie, Organizator, jego podmioty stowarzyszone oraz agencje wraz z całym ich personelem (dalej „Odnośne Strony”) wyłączają wszelką odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek strat (w tym szkód, roszczeń, urazów, kosztów lub wydatków) doznanych lub poniesionych przez dowolnego Gracza lub jakąkolwiek inną osobę, które: (i) wynikają lub są w jakikolwiek sposób związane z Promocją lub z którąkolwiek z nagród; lub (ii) w inny sposób wynikają z transmisji jakiegokolwiek programu związanego z Promocją lub publikacji materiałów związanych z Promocją, w tym wypowiedzi prowadzącego, członka personelu, innego Gracza lub dowolnej innej osoby, a obejmujące: (a) straty pośrednie, materialne i następcze; (b) wszelkie straty wynikające z zaniedbań Odnośnych Stron, lub do których takie zaniedbania się przyczyniły; (c) odpowiedzialność z tytułu szkody na osobie lub śmierci osoby. Organizator nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek Gracza lub Wybranego Gracza w przypadku, gdy w dowolnym czasie w trakcie trwania Gry rozmowa telefoniczna z taką osobą zostanie przerwana lub zakłócona, bądź gdy na połączenie oddziaływać będą inne okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu. W takim przypadku, osoba taka zostanie wykluczona z Gry, a Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego Gracza. DUŻA LICZBA ZGŁOSZEŃ LUB PROBLEMY TECHNICZNE Z SYSTEMEM MOGĄ SKUTKOWAĆ PRZEJŚCIOWĄ NIEMOŻLIWOŚCIĄ DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO PROMOCJI LUB OPÓŹNIENIEM W ZAŁATWIANIU ZGŁOSZEŃ. JEŻELI ZGŁOSZENIE JAKIEJKOLWIEK OSOBY NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE W TERMINIE UMOŻLIWIAJĄCYM UCZESTNICTWO, ORGANIZATOR NIE PONOSI ZA TO ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

XI. Prawo właściwe: ograniczenia odpowiedzialności

11.1. Warunki uczestnictwa w Promocji opracowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługa oraz Promocja podlegają prawu apolskiemu.

11.2. Gracze wyrażają zgodę, by prawem właściwym niniejszej Promocji było prawo polskie oraz: (1) aby wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające lub związane z niniejszą Promocją, interpretacją Warunków, lub jakąkolwiek przyznaną nagrodą rozstrzygane były indywidualnie, bez wszczynania żadnego rodzaju powództwa zbiorowego, i wyłącznie przez sądy mające siedzibę wPolsce, a także by wszelkie roszczenia, orzeczenia i przyznane odszkodowania ograniczały się do wartości faktycznie poniesionych wydatków, a w żadnym wypadku nie obejmowały honorariów prawników, kosztów sądowych; oraz (2) by w żadnym wypadku nie były przyznawane żadne odszkodowania mające charakter sankcji, odszkodowania za szkody uboczne, szkody szczególne, szkody następcze lub inne szkody, w tym szkody z tytułu utraty zysków (dalej łącznie „Odszkodowania Szczególne”), oraz (3) Gracze niniejszym zrzekają się wszelkich praw do roszczenia Odszkodowań Szczególnych oraz wszelkich prawa do zwielokrotniania lub zwiększania takich odszkodowań. Wszelkie sprawy i kwestie dotyczące struktury, ważności, interpretacji i egzekwowalności niniejszych Warunków i Regulaminu Promocji podlegają prawu polskiemu i opracowane zostały zgodnie z prawem polskim.