Polityka prywatności


Polityka prywatności

1. Przepisy ogólne

Wszystkie postanowienia niniejszej Polityki prywatności mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w ramach Promocyjnej Gry Wygraj Znami (zwanej dalej "Grą promocyjną lub grą") organizowanej przez

Telemedia Holding Kft., zarejestrowanej na Węgry z siedzibą w 1012 Budapest, Márvány u. 17. Nr. rejestracji spółki: 01-09-962705, numer VAT HU12354454 (dalej: "Organizator").

Organizator, jako Przetwarzający Dane (zwany dalej Procesorem) jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych zebranych w związku z Grą promocyjną. Organizator nie współpracuje z osobami trzecimi w zakresie zarządzania danymi i ich przetwarzania.

Dane procesora danych:
Telemedia Holding Kft..
Siedziba: 1012 Budapest, Márvány u. 17., Węgry
Numer VAT: HU12354454
Nr. rejestracji firmy: 01-09-962705

2. Dane i informacje przetwarzane w ramach Gry promocyjnej

(i) Przy rozmowie telefonicznej będącej podstawowym elementem udziału w programie telewizyjnym, dla każdego gracza, jego / jej numeru telefonu,

(ii) W przypadku zwycięzców (Gracz i Zwycięzca, zwani dalej łącznie "Uczestnikami"), wszelkie informacje niezbędne do wypłacenia im nagrody przez Organizatora: imię i nazwisko, adres domowy, numer identyfikacyjny, numer rachunku bankowego , a także nagrania dźwiękowe rozmów, które zostały przeprowadzone. Po wzięciu udziału w Grze promocyjnej, Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie powyższych danych w rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Organizatora, która jest rejestrowana. Podanie tych informacji stanowi, zgodnie z Regulaminem Gry, warunki wypłaty nagrody przez Organizatora w stosunku do Zwycięzcy.

3. Cel i czas przetwarzania danych

3.1. Przetwarzający dane operuje danymi osobowe zebranymi w ramach Gry Promocyjnej w celu utrzymywania kontaktu z Uczestnikami w innych celach administracyjnych, ale także w celu dokonania wypłaty Nagrody w stosunku do Zwycięzców .

3.2. Procesor usunie przechowywane i przetwarzane dane  w związku z Grą Promocyjną, natychmiast po zakończeniu Promocji, jednak w przypadku Zwycięzców przetwarzanie danych będzie kontynuowane w celu wypełnienia zobowiązań płatniczych wynikających z Nagród w stosunku do Zwycięzców, a także podatków dla określonych organów podatkowych, również w celu umożliwienia Organizatorowi potwierdzenia płatności przez okres 6 lat, a po upływie tego terminu dane osobowe zostaną usunięte bez uprzedniego powiadomienia Zwycięzców.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

4.1. Obsługa i przetwarzanie danych w przypadku Graczy rozpoczyna się od zaakceptowania Zasad Gry i niniejszej Polityki Prywatności podczas rozmowy telefonicznej, co stanowi dobrowolną akceptację przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami pkt 3. o których mowa w pkt. 2. (ii) są oparte o zgodę wyrażoną dobrowolnie i bezpośrednio przez Uczestnika w formie ustnej, ale również na wcześniejszym dostarczeniu danych, zapisanych w formie pliku dźwiękowego przez Procesora.

4.2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych. W przypadku chęci podania przez Uczestnika danych osobowych innej osoby, Uczestnik ma obowiązek zwrócić się o zgodę do osoby zainteresowanej.

5. Prawa uczestnika w zakresie przetwarzania danych

5.1. Na żądanie Uczestnika Procesor dostarczy mu informacji o jego danych osobowych, źródle, celu, podstawie prawnej, czasie trwania przetwarzania; jednocześnie, w przypadku przekazywania danych osobowych, poinformuje Uczestnika o podstawie prawnej i miejscu przeznaczenia danych. Procesor zgadza się, że w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku, odpowie na piśmie na żądanie Uczestnika.

5.2. Uczestnik ma prawo zażądać aktualizacji swoich danych, poprzez przekazanie prawidłowych. Procesor natychmiast aktualizuje dane w bazie danych gier promocyjnych i poinformuje telefonicznie uczestnika o aktualizacji.

5.3. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny domagać się zablokowania i / lub usunięcia swoich danych osobowych. Po otrzymaniu wniosku o usunięcie danych osobowych Usługodawca odpowie na wezwanie jak najszybciej to możliwe i upewni się, że przetwarzanie takich danych ustaje. Przetwarzający może wybrać zablokowanie danych osobowych zamiast ich usunięcia na wniosek Uczestnika lub jeśli w świetle informacji udostępnionych przez Procesor uważa, że ​​usunięcie danych byłoby sprzeczne z interesem Uczestnika. Zablokowane dane mogą być przetwarzane tylko do czasu, aż przetwarzanie danych, które uniemożliwiło usunięcie danych będzie trwało.

5.4. Prośby o informowanie, aktualizowanie, blokowanie lub usuwanie danych osobowych mogą być wysyłane na adres e-mail Procesora: info@wygrajznami.pl

5.5. Jeśli przetwarzający nie odpowie na aktualizację danych osobowych, zablokuje lub usunie wniosek, przetwarzający będzie musiał przekazać pisemnie w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku przyczyny i / lub podstawy prawne, za które odmawia z prośbą. W przypadku odrzucenia wniosku, Usługodawca powiadomi Uczestnika o środkach prawnych dostępnych dla Uczestnika lub niezbędnych informacjach dla Uczestnika do złożenia skargi do właściwych organów.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Przez cały czas przetwarzania danych, przetwarzający zapewnia ochronę danych, w przypadku której podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają, że nagrane, przechowywane i przetwarzane dane pozostają chronione; jednocześnie usuwając możliwość, że mogą zostać zniszczone, udostępnione, zmodyfikowane lub użyte bez pozwolenia. Podobni, Procesor zapewnia, że osoby nieuprawnione nie mają dostępu do danych, nie mogą ich upublicznić, zmieniać ani usuwać. W tym celu jest zobowiązany do korzystania z określonych narzędzi bezpieczeństwa danych.

6.2. Procesor zrobi wszystko co w jego mocy, aby zapobiec zmianom i / lub zniszczeniu przetwarzanych przez niego danych.

7. Skargi. Prawa uczestników

7.1. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niesłusznie i / lub wbrew przepisom prawa, może

7.1.1. przesłać skargę bezpośrednio do przetwarzającego dane w następujący sposób:
telefonicznie: 704 304 303
przez email: info@wygrajznami.pl

7.2.2. przekazać skargę na adres właściwych instytucji.

29 grudnia 2017 r
Telemedia Holding Kft.
Procesor danych